Резултати от извършена проверка на ИП „Реал Финанс” АД

При извършена проверка на „Реал Финанс” АД като инвестиционен посредник за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за Комисията за финансов надзор и  Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) са констатирани непълноти и несъответствия, за което на „Реал Финанс” АД са отправени следените препоръки: 
1. В сключваните договори по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 да се посочват трите имена и ЕГН на лицата, които сключват съответните договори от името на инвестиционния посредник, както и конкретното качество, в което са действали, в изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1.
2. Договорите за брокерски услуги следва да бъдат коригирани съобразно направените бележки в констативния протокол и в 7-дневен срок от връчване на протокола се представят доказателства в КФН за направените изменения.
3. Да се изпише съдържанието на документа за извършена проверка от служител от отдела за вътрешен контрол, съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 с оглед яснота на предметния обхват на извършената проверка.
4. Договорите за доверително управление на ценни книжа следва да бъдат коригирани съобразно направените бележки в констативния протокол и в 7-дневен срок от връчване на протокола се представят доказателства в КФН за направените изменения.
5. Взетите инвестиционни решения по договори за управление на ценни книжа и/или пари без нареждания от страна на клиента да се подписват от инвестиционния консултант, взел решението и брокер, предприел неговото изпълнение, като изрично се посочва кое е лицето, взело инвестиционното решение.
6. Предвид изискването на чл. 18, ал. 9 от Наредба № 1, посредникът следва да предоставя екземпляр от приетата поръчка на клиента, като в бланката на поръчката се включи текст, че клиентът е получил такъв екземпляр.
7. На разпечатките от дневниците правена съгласно чл. 40, ал. 4 от Наредба № 1 следва да се полага както подпис на лице от отдела за вътрешен контрол, така и дата на която е направена заверката.
8. Да се подписва отделен договор с клиентите за регистрационен агент по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 или да се внесат изменения в договора си за брокерски услуги като се включат в неговия предмет и дейностите по чл. 35, ал. 1, т. 1-3 от Наредба  № 1.
9. Предвид изложеното за търговията с деривати върху стоки инвестиционният посредник следва да прекрати предлагането на подобна услуга с оглед противоречието и с чл. 54, ал. 7 във връзка с чл. 62, ал. 1 от ЗППЦК.
10. За прекратяването на дейността по т. 8 от препоръките да се представят доказателства в КФН в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол. От доказателствата следва да е видно, че е прекратено предлагането на услугата чрез CMC Markets Plc. и са прекратени договорите с посочените 8 клиента.
11. „Реал Финанс” АД да води ежедневна отчетност, съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6.  
12.  „Реал Финанс” АД да спазва изискването на чл. 22 от Наредба № 6.
13. „Реал Финанс” АД да промени установения ред за водене на отчетност, относно извършваните преводи на средства към лица по чл. 21, ал. 1, т. 2 Наредба № 1 за разплащане по сделки с ценни книжа, като се използват сметки, отчитащи вътрешните разчети на ИП с подотчетни лица.
14. В едномесечен срок от връчване на констативния протокол, „Реал Финанс” АД  следва да се разпореди с притежаваните дялове в собствен портфейл от Имвар” ООД, „М. Трактори” ООД и „Димят” ООД, като представи в КФН съответните доказателства.
15. В 3-дневен срок от връчване на констативния протокол, ИП следва да  представя в КФН в продължение на 5 работни дни оборотни ведомости, счетоводни баланси, ОПР и коректни ОКАЛ, към съответните дати.