Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на «Българска фондова борса – София»

На 5 май 2006 г. зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” Димана Ранкова издаде одобрение за изменение и допълнение в Правилника на «Българска фондова борса – София» АД (БФБ).

Приетите промени в Правилника на БФБ могат да бъдат обобщени в няколко  основни групи.
Част от промените касаят структурата на пазарите и критериите за регистрация.
Измененията в тази част на Правилника бяха насочени главно към преодоляването на едни от основните проблеми на пазара, а именно ниската ликвидност, множеството напълно неликвидни емисии и липсата на интерес към първично публично предлагане на акции. В тази връзка бяха създадени критерии за минимална ликвидност на емисиите на официален пазар в зависимост от техния вид (акции, облигации, акции на инвестиционни дружества и др.). Целта е критериите за минимална ликвидност да бъдат такива, че действително да гарантират присъствието на най-търгуваните компании на официалния пазар. Критериите за минимална ликвидност трябва да са обвързани и със задължителна история на емисията на по-нисък пазарен сегмент на борсата.
С измененията на Правилника неофициалният пазар на акции се разделя на два сегмента – неофициален пазар на акции, Сегмент “А” и неофициален пазар на акции, Сегмент “В”. Тази промяна е свързана с обстоятелството, че на БФБ-София са регистрирани някои публични дружества, с които няма почти никаква търговия. Цел на създаването на Сегмент „В” е преместването на него на всички напълно неликвидни емисии от акции.
Първоначалните предложения от БФБ за създаване на т.нар. “Регистрационен пазар”, на който сделките да са предварително договорни и да подлежат само на регистрация пред регулирания пазар бяха съгласувани със заинтересованите лица и институции и след отчитане на техните становища беше отправено искане до БФБ за отпадане на този вид пазар. След препоръки от страна на КФН в новите предложения на БФБ такъв пазар не е предвиден, създаден е нов сегмент “В”, на който се запазва пазарния механизъм на сключване на сделките. 

На следващо  място с направените промени се въвежда регулация на маржин покупките и късите продажби на ценни книжа. Това е отразено в новото Приложение № 12 към Правилника. В Приложението са посочени изискванията, на които трябва да отговарят ценните книжа, с които могат да се сключват такива сделки, както и реда на извършването на маржин покупките и късите продажби. Ценните книжа, с които могат да бъдат извършвани такива сделки следва да отговарят на високи изисквания за ликвидност. Допълненията в Правилника са разработени на основание Наредба № 16 на КФН от 2004 г.  за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. 
 
Част от промените в Правилника са насочени към отстраняване на неточности в използваните формулировки, попълване на празноти, както и улесняване на потребителите на предоставяните от БФБ услуги.
Същевременно до БФБ е направено искане да вземе отношение по други текстове в Правилника, които не бяха засегнати от сегашните изменения, но биха били от полза за потребителите на услуги на БФБ (изисквани от заявителите документи, срокове за произнасяне на Съвета на директорите и т.н.).