КФН предприе действия по повод постъпили уведомления от “Българска телекомуникационна компания” АД във връзка с провеждането на Общо събрание на акционерите, на 22.06.2006 г.

С постъпило уведомление от “Българска телекомуникационна компания” АД (”БТК” АД) на 05.05.2006 г. в КФН и “БФБ – София” АД, е предоставена покана за провеждане на редовно общо събрание /РОСА/ на “БТК” АД на 22.06.2006 г. Видно от т. 2 от поканата “разпределяемите печалба и резерви на “БТК” АД за 2005 г. в размер на 0,64 (нула цяло шестдесет и четири стотни) евро за всяка акция от капитала на дружеството да бъдат изплатени на акционерите като дивидент.” На 08.05.2006 г. от “БТК” АД е внесено уведомление, че в предложението за решение по
т. 2 от поканата за участие в РОСА на БТК АД на 22.06.2006 г., “е допусната техническа грешка, като предложението за разпределяне на дивидент от “БТК” АД за 2005 г. е в размер на 0,64 лева (а не евро) за една акция от капитала на дружеството.”
Във връзка с това КФН предприе съответни действия за изясняване на обстоятелствата по подадената информация от публичното дружество, както следва:
С писма от “БТК” АД, от “БФБ – София” АД и от “Централен депозитар” АД е изискано представянето на писмени обяснения за причините довели до несъответствието в представените данни. Изискана е информация за страните по сключените сделки с акции на дружеството, както и обяснения за изясняване на действията по разкриване на информацията.

Предприетите действия целят установяване на наличието или липсата на нарушение на чл. 159 и чл. 161 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Към настоящия момент,  в КФН не е постъпила официална информация в подкрепа на публикуваното от “БФБ – София” АД съобщение на 09.05.2006 г. за постъпила информация от “БТК” АД, с предложение да компенсира инвеститорите, които са закупили акции на дружеството в периода между започване на търговията на БФБ с ценни книжа на 08.05.2006г. и временното спиране на търговията с акции на “БТК” АД на същата дата.