Решения на КФН от заседание на 10.05.2006 г.

На свое заседание от 10.05.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД  разрешение за организиране и управление на договорен фонд “БенчМарк Фонд-3” . Вписа в публичния регистър като емитент “БенчМарк Фонд-3” и емисията дялове, предлагани от фонда. “БенчМарк Фонд-3” е фонд с балансиран рисков профил и ще инвестира основно в акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (до 90% от активите), както и в чуждестранни акционерни дружества, чиято инвестиционна цел са предимно недвижимите имоти (до 50% от активите),

2. Издаде на “СИИ Секюритиз” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

3. Опреди състав на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочени за 27 и 28 май 2006 г.

4. Прие  Наредба за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка.
Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.