Резултати от извършена проверка на „Централен депозитар” АД по повод сделки с акции на „Каучук” АД

Със заповед  на Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, е извършена тематична проверка на „Централен депозитар” АД относно спазване на разпоредбите на ЗППЦК и актовете по прилагането му по повод на две сделки за покупко-продажба на пода на „Българска Фондова борса – София” АД („БФБ-София” АД) на 353 284 броя акции и 127 284 броя акции или общо на 480 568 броя акции, представляващи 51,01 % от капитала на публичното дружество „Каучук” АД.

Сделките са кръстосани блокови сделки и са сключени на 04.04.2006 г. Продавач и по двете сделки е „Каучук – 97” АД, гр. Пазарджик, притежаващо контролния пакет акции в „Каучук” АД, а купувачи са съответно „Каучук България” ООД и Виктория Валентинова Цветанова. Със запорно съобщение от 05.04.2006 г. на държавен съдия – изпълнител на Пазарджишки Районен съд (т.е. запорното съобщение е издадено, след като сделката вече е сключена на „БФБ-София” АД и подлежи на приключване от „Централен депозитар” АД), се налага запор върху 480 568 броя безналични акции от капитала на „Каучук” АД, собственост на „Каучук – 97” АД, гр. Пазарджик в полза на „Каучук – 97” АД,  сетълмент на сделките от 04.04.2006 г. не е осъществен.

Видно от уведомление на „Централен депозитар” АД от 22.06.2006 г., получено в КФН, за настъпили обстоятелства по чл. 145, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), на 15.06.2006 г. е осъществен сетълмент на сделка за покупко-продажба на 353 284 броя акции от капитала на „Каучук” АД с продавач „Каучук България” ООД и купувач „Химимпорт” АД. Следователно, сетълментът на тази сделка неминуемо е бил предшестван от сетълмент на сделката от 04.04.2006 г. (с купувач „Каучук България” ООД), който първоначално е бил „отложен”, поради наложения запор.

Въз основа на събраните в хода на проверката данни и обстоятелства, разгледани от фактическа и правна страна, поотделно и в тяхната съвкупност, е установено че не са осъществени съставите на административни нарушения, регламентирани в ЗППЦК, които да обосноват необходимост от търсене на административнонаказателна отговорност на поднадзорното на КФН лице – „Централен депозитар” АД, гр. София, с оглед на което тематичната проверка на „Централен депозитар” АД е приключена с изготвяне на Констативен протокол на 15.09.2006 г., като са отправени следните препоръки към Съвета на директорите:

1. В случай, че осъществените в хода на тематичната проверка промени в технологията и системата за генериране на данни, относими към вписаните и съответно заличени запори/ залози в регистъра на особените залози, воден от „Централен депозитар” АД, е необходимо да намерят отражение в Правилника на „Централен депозитар” АД и процедурите към него, следва в едноседмичен срок от приключването на проверката Съветът на директорите да вземе решение за изменение на Правилника на „Централен депозитар” АД и процедурите към него и да представи доказателства в КФН относно така взетите решения от приключването на проверката Съвета на директорите на „Централен депозитар” АД.
В случай, че няма необходимост от подобна промяна в Правилника, следва в едноседмичен срок, да представи доказателства в КФН относно трайното изменение в технологията и системата за генериране на данни, относими към вписаните и съответно заличени запори/ залози в регистъра на особените залози, воден от „Централен депозитар” АД, което да гарантира правата и законните интереси на притежателите на ценни книжа.

2. В случай, че „Централен депозитар” АД не представи исканите доказателства в срока даден в указанията по  т. 2 по-горе, КФН ще открие производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.