Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2004 г.
Общата сума на нетните активи, акумулирани от трите вида фонда – универсален, професионален и доброволен, възлиза на 615 390 000 лв., което в сравнение с края на 2003 г. означава нарастване с 20,54 на сто.
Броят на осигурените лица към 30.06.2004 г. достига 2 371 376 души, което е с 3,33 на сто повече спрямо края на предходната година.
Разпределената среднопретеглена доходност за периода 01.07.2002 – 30.06.2004 г. на годишна база за универсалните пенсионни фондове е 11,60 на сто, а за професионалните пенсионни фондове – 10,93 на сто. Разпределената нетна доходност за доброволните пенсионни фондове през периода 01.07.2003 – 30.06.2004 г., е 8,99 на сто.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2004 г. може да намерите в раздел "Публикации" – "Статистика и анализи".