Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото шестмесечие на 2005 г.

    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото шестмесечие на 2005 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор”. Общата сума на нетните активи към 30.06.2005 г., натрупани в трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен – възлиза на 939 182 хил. лв, което представлява нарастване с 323 792 хил. лв. или с 52.62 на сто спрямо натрупаните в края на първото шестмесечие на 2004 г. активи в размер на 615 390 хил. лв. Към 30.06.2005 г. броят на осигурените лица в трите вида фондове достига 2 843 338 лица, което представлява ръст от 19.90 на сто спрямо осигурените 2 371 376 лица в края на първото шестмесечие на 2004 г.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през първото шестмесечие на 2005 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар".