Предоставен е срок на „ДЗИ-Пенсионно осигуряване

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави по искане на "ДЗИ – Пенсионно осигуряване" АД срок за привеждане на активите на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с нормативно определеното в Кодекса за социално осигуряване ограничение за размера на инвестициите в акции, емитирани от български емитенти и търгувани на регулирани пазари.

Пълния текст на решения 462, 463 и 511  може да намерите в раздел "Документи".