Решения на КФН от заседание на 10 август 2005 г.

На свое заседание от  10 август 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Яйца и птици” АД, с. Дончево за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” АД, гр. София на акции на „Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 29.32 лв.

2. КФН прие Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране  на инвеститорите в ценни книжа.

Предстои публикуването му в „Държавен вестник”.

3. КФН прие на второ четене  окончателен проект на Кодекс за застраховането.