Приложена е принудителна административна мярка на „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" задължи Съвета на директорите на „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново, да предложи на ОСА, което ще се проведе на 13.08.2005 г. за следното:
– да не гласува точка 4 от дневния ред със следното съдържание: Вземане на решение за отписване на „Български Бергман” ЕАД, от регистъра на публичните дружества.
– да не гласува точка 5 от дневния ред със следното съдържание: Обсъждане на предложение за увеличаване капитала на дружеството чрез апортна вноска от „Л.Т.Х. – груп” – ООД, на машина за изготвяне и обработка на тръби от стъклоровинг „Пластекс СА.".

Пълния текст на решение 513 може да намерите в раздел "Документи".