Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2013 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2013 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2013 г. е 4 156 065 души, като нараства спрямо 30.09.2012 г. с 2,23 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2013 г. са акумулирани нетни активи на стойност 6 428 347 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2012 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 18,45 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2013 г. възлизат на 94 538 хил.лв. и нарастват с 9,93 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2013 г. е в размер на 32 392 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2013 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2013 г. по пол и възраст може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.