Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2004 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за  2004 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор”. Общата сума на нетните активи към 31.12.2004 г., набрани от трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен – възлиза на 787 414 хил. лв, което в сравнение с края на 2003 г. бележи ръст с 54,2 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства с 18,4 на сто и достига 2 716 367 души в края на отчетната година.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2004 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар"