Резултати от дейността на дружествата за доброволно здравно осигуряване през 2005 г.

Реализираният премиен приход от дружествата за  доброволно здравно осигуряване през 2005 г. 1 17 787 хил. лева, като темпът на растеж спрямо предходната година е 53.17%.