Данни за застрахователния пазар за 2005 г.

Въз основа на отчетите на застрахователните и здравноосигурителните дружества за 2005 г., получени в управление «Застрахователен надзор» към КФН, се обобщиха следните данни. Общият премиен приход за 2005 г. по общо застраховане е в размер на 919 190 хил. лв., при което ръстът на премийния приход спрямо 2004 г. е 25,37%.
По животозастраховане премийният приход за 2005 г. е 150 014 хил. лв., което е с 48,41% повече от премийния приход през 2004 г.
 
Повече информация можете да намерите в рубриката "Статистика" – раздела "Статистика на застрахователния пазар" .