Решения от заседанието на КФН на 2 декември 2009 г.

На свое заседание от 2 декември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 32 500 лева, разпределени в 32 500 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 650 000 лв. на 682 500  лв., осъществено чрез успешно приключило първично публично предлагане по реда на чл.78, ал.1 от ЗППЦК.

2. Допуска Надежда Щерева до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.