Отпада задължение на управляващите дружества да представят справки в КФН на всеки 10 дни

От месец декември 2009 г. отпада задължението на управляващите дружества, въведено през октомври 2008 г.,  да представят на 10-то, 20-то и 30-то число от месеца Справки № 1 и № 2 за управляваните от тях колективни инвестиционни схеми /КИС/, в резултат на стабилизирането на финансовото им състояние. Справките съдържат информация за нетната стойност на активите, изпълнените нареждания за покупка и обратно изкупуване на дялове/акции и паричните средства на КИС. Мярката беше въведена предвид световната криза, която се отрази и в България, с цел осъществяване на превантивен контрол върху финансовата стабилност на КИС.