Приета е практика относно кръга на лицата, по отношение на които ще се разпределят средства от източници, различни от печалбата на дружеството за съответната финансова година

КФН одобри Практика по приложението на чл. 115в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Практиката е относно кръга на лицата, по отношение на които ще се разпределят средства от източници, различни от печалбата на дружеството за съответната финансова година. Съгласно нея при разпределение на неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, лицата, които следва да имат право да получат дивидент, са лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решението.
Тази практика е приета с протокол №  от 2 декември 2009 година на заседание на Комисията за финансов надзор и е публикувана в раздел „Административни документи” –  „Практики”.