Решения от заседанието на КФН на 06 януари 2010 г.

На свое заседание от 6  януари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява търгово предложение от „Адвент Уотър (Люксембург)” С.А. р.л. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София на акции на „Девин” АД , гр. Девин от останалите акционери на дружеството. Коригираната цена от търговия предложител е 3.50 лева.

2. Вписва последваща емисия от акции, издадени от „Хелт Енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 502 860 лева, разпределени в 150 286  броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 50 лева всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 975 000 лв. на 2 477 860  лв., осъществено чрез успешно приключило първично публично предлагане по реда на чл.78, ал.1 от ЗППЦК. Вписва емисията в публичния регистър.