Одобрена е програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „ЦКБ Актив” в съответствие със законовите изисквания

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „ЦКБ Актив” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД по Протокол от 22.12.2009 г.

Решение 5-ДФ може да намерите в раздел "Административни документи".