Решения от заседание на КФН от 9 януари 2008 г

1. Издаде разрешение на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява два договорни фонда –  ДФ “БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ” и  ДФ “БенчМарк Фонд 4 ЕНЕРГЕТИКА”. Потвърждава проспекти за публично предлагане на дялове на двата договорни фонда и вписва емисиите им в публичния регистър. Вписва договорните фондове като емитенти.
ДФ “БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ” е с високорисков профил и ще инвестира в акции на емитенти, търгувани на капиталовите пазари в Централна и Иточна Европа (до 90% от активите) и в дериватевни инструменти (до 15% от активите).
ДФ “БенчМарк Фонд 4 ЕНЕРГЕТИКА”  е с умерен до високорисков профил и ще инвестира в акции на български и чуждестранни емитенти, опериращи в сектор ЕНЕРГЕТИКА, включително, но не само компании в сферата на добив на енергийни източници, електроцентрали и енерго-разпределителни дружества и компании, разработващи алтернативни източници на енергия (до 90%), в дългови ценни книжа на емитенти, отговарящи на горепосочените условия (до 30%), както и в деривативни инструменти (до 30%).

2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени „Флорина България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 8 000 000 евро, разпределени в 8 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми и лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро  всяка и с ISIN код – BG2100023071. Фиксираният лихвен процент е 7,50% на годишна база, с лихвени плащания на всеки три месеца, за срок на облигационния заем от 84 месеца, считан от 14.09.2007 г. и с падеж 14.09.2014 г. Вписва емисията в публичния регистър и вписва  „Флорина България” АД, гр. София, като емитент.

Основно дейността на „Флорина България” АД е насочена към производство и дистрибуция на плодови сокове, нектари и газирани напитки. Основен акционер на дружеството е Георгиос Хонеос , притежаващ 93% от капитала.

3. „Ей Ай Джи България Застрахователно и презастрахователно дружество” ЕАД, София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност на територията на  Румъния и Гърция при условията на свободата на предоставяне на услуги. Видовете застраховки, които дружеството възнамерява да сключва са „Злополука”, „Заболяване”, „Товари по време на превоз”, „Пожар и природни бедствия”, „Други щети на имущество” и „Обща гражданска отговорност”.

4. Прие стандарти, процедури и правила за организация, функциониране и управление на единна система – Е-Register – за предоставяне на информация от емитентите по чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2)
Определи 14 януари 2008 г. за дата на въвеждане в действие на системата Е-Register. Чрез Е-Register публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ще подават  към КФН нормативно определената изискуема информация, чиито обхват е посочен в чл. 27 от Наредба № 2.
В срок до 29.02.2008 г. емитентите са длъжни да се регистрират в системата Е-Register. В периода 14.01.2008 г. – 29.02.2008 г. се счита, че емитентите са изпълнили задължението си за предоставяне на комисията на информацията по чл. 27 от Наредба № 2 по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 и ако са предоставили изискуемата информация чрез интегрираната система за разкриване на информация – ЕXTRI.
Стандартите, процедурите и правилата за организация, функциониране и управление на единна система – Е-Register – ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.