Решения от заседание на КФН от 9 ноември 2005 г.

На свое заседание от  9 ноември 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Издаде на лиценз за извършване на следната дейност като управляващо дружество на  „Елана Фонд Мениджмънт” АД :
– управление на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип включително : управление на инвестиции, администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване на цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания , издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност, маркетингови услуги.
„Елана Фонд Мениджмънт” АД може да предоставя и допълнителни услуги  като управление в съответствие с сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, както и да предоставя инвестиционни консултации относно ценни книжа.

2.  Издаде одобрение на промени в устава на “Актив Пропъртис” .

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени облигации, издадени от “Българска Пощенска Банка” АД. Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 лв. всяка, матуритет – 36 месеца, плаващ купон в размер на тримесечен Софибор, плюс 120 базисни пункта, тримесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 4 юли 2005 г., падеж – 4 юли 2008 г.

4. Издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната “КД Секюритис” ЕАД, гр. София.

5. Отказа издаването на  лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната на“Свис Инвестмънт” АД, гр. Варна.

6.Прие практика относно изготвяне на справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК.

Справката ще се ползва за целите на надзорната дейност на КФН и предвид обстоятелството, че до момента липсва статистика за управляваните от инвестиционните посредници клиентски активи, справката е с по-широко приложение спрямо клиентските активи, които подлежат на компенсиране от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. С влизането в сила на наредбата по чл. 77н, ал. 5 от ЗППЦК, ще се определи изчерпателно обхвата на клиентските активи, които подлежат на компенсиране и ще стане ясно какви данни от справката ще се ползват от Фонда при изчисляване на размера на дължимата годишна вноска на инвестиционните посредници.