Решения от заседание на КФН от 8 януари 2009 г.

На свое заседание от  8 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от„Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 6 000 000 лева, разпределени в 6 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева и емисионна стойност от 1002 лева всяка, с фиксиран лихвен процент от 8% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на датата на падежа, едновременно с извършването на последното купонно плащане. Срокът на емисията е  36 месеца, считано от датата на емитиране – 29.10.2008 г., падеж –  29.10.2011 г.

2. Вписа последваща емисия от акции на „Холдинг Варна” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 3 136 333  лв., разпределени в 3 136 333  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка, и е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства от 2 099 567  лв. на  5 235 900  лв. 

3. Одобри търгово предложение от „ЛЛИ Юромилс ГмбХ”, гр. Виена за закупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София на акции на „София Мел” АД  от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 77.52 лв.

4. Одобри заявление от „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София за замяна на обслужващо дружество. Новото обслужващото дружество е „Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД. 

5. Допусна  Николай Дончев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за  17.01.2009 г.

6. Прие на второ четене Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд. Предстои обнародването му в „Държавен вестник”.