Прие се Наредба за документите, които се съставят при пътнотранспортни произшествия и обмена на информация във връзка с произшествията

На свое заседание на 09.01.2009 г. КФН прие Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.
Наредбата е приета съвместно от министъра на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор, като проектът бе подготвен от междуинституционалната постоянно действащата работна група по въпросите на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.
Наредбата определя документите, които се съставят при настъпване на пътнотранспортни произшествия (ПТП):
– Констативни протоколи за ПТП, съставени от органите на МВР – „Пътна полиция”, посетили ПТП. Органите на МВР съставят два протокола, когато има пострадали лица и са причинени материални щети.
– Двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от участниците, когато е постигнато разбирателство по обстоятелствата за ПТП и когато има причинени само материални щети и моторните превозни средства могат да се придвижват самостоятелно. Застрахователите са задължени да предоставят тези протоколи на застрахованите лица по „Гражданска отговорност” в 30-дневен срок след обнародването на Наредбата в Държавен вестник. 
  Двустранният констативен протокол, приет с Наредбата, въвежда европейския двустранен протокол, приет от Асоциацията на европейските застрахователи и може да бъде използван на територията на Европейското икономическо пространство.
Тези протоколи са по образци, утвърдени с Наредбата.
Наредбата предвижда органите на МВР – „Пътна полиция” да не съставят документи и да не посещават събития, при които на моторни превозни средства са причинени щети в резултат от природни бедствия или пожар. Когато има повреди при паркирано състояние, повреди по стъклата, или повреди, които не са  причинени от друго превозно средство, Наредбата не предвижда посещаване от органите на МВР и съставяне на документи от тях.
Наредбата урежда сроковете и информацията, която се обменя между МВР, и Информационния център към Гаранционния фонд:
– данни от двустранните констативни протоколи се предоставят от застрахователите на МВР чрез Информационният център към Гаранционния фонд;
 – МВР от своя страна предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд данни за причинените ПТП, включително с кое МПС е причинено ПТП и снимки от мястото на ПТП и участниците в него.  Гаранционният фонд на своята интернет страница ще осигури възможност за проверка с кои МПС са били причинени ПТП.
Наредбата създава необходимите условия за ефективен обмен на данни, свързани с ПТП и ще позволи по-точното и ефективно определяне на индивидуални премии, в зависимост от това дали водачите са причинявали ПТП.
Наредбата е публикувана на интернет  страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” и предстои обнародването й в Държавен вестник.