Решения от заседание на КФН от 8 февруари 2013 г.

На свое заседание от 8 февруари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Малта, за закупуване на акции на „Мейфеър Груп” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД да организира и управлява договорните фондове „ДСК Стабилност – Американски акции”, „ДСК Фонд на паричния пазар” и „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро.

Вписва трите договорни фонда в публичния регистър и потвърждава проспектите за публично предлагане на дялове на договорните фондове „ДСК Стабилност – Американски акции”, „ДСК Фонд на паричния пазар” и на „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро.

3. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 119 659 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Разрешава на застрахователния брокер „Росбул Брокер” ЕООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на Република Литва и Кралство Испания.

5. Прие Отчет за дейността на члена на КФН по чл. 3, т. 5 от ЗКФН за четвърто тримесечие на 2012 г. във връзка с обработката на жалби и запитвания срещу поднадзорни на комисията лица, който е публикаван в раздел «За комисията» – «Отчети».

6. Обсъди информация относно Прегледа на международната среда и перспективите за развитие към края на третото тримесечие на 2012 г., която е публикувана в раздел «За комисията» – «Анализи».

7.Прие „Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID към звеното по проверка на съответствието ”.