Междуинституционална среща за по-ефективна защита на потребителите на финансови услуги

5 февруари 2013, София

 

На 5 февруари се проведе съвместна работна среща на Управителния комитет за дейности по защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност и представители на Световната банка. Участие в срещата взеха г-н Ангел Джалъзов –  заместник-председател на КФН, г-жа Антония Гинева – член на КФН, както и представители на БНБ, МФ, КЗП. От страна на Световната банка  присъстваха г-н Евгени Евгениев – специалист по развитие на частния сектор, г-жа Йохана Йегер – специалист финансов сектор, занимаващ се с програма за защита на потребителите и финансова грамотност в световен мащаб и г-н Дейвид Томас – Водещ омбудсман в службата за финансов омбудсман във Великобритания и председател на международната организация на финансовите омбудсмани (INFO Network).

Основен инициатор за създаване на Комитета за междуинституционално сътрудничество е Комисията за финансов надзор. Акцент в дейността на Комитета e подобряването на ефективността на съществуващите и създаване на нови механизми за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на финансовите услуги. Друг важен елемент в работата на Комитета е набелязването на ефективни мерки за повишаване на финансовата грамотност.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че повишаването на защитата на потребителите на финансови услуги намалява финансовите рискове, пред които те са изложени и повишава доверието им във финансовата система. Това благоприятства развитието на финансовия сектор  и гарантирането на  финансовата стабилност. Според участниците в срещата съществуват възможности да се подобрят механизмите за взаимодействие между клиенти и доставчици на финансови услуги в България, което би било от полза за всички страни.

По време на посещението си в България специалистите от Световната банка проведоха редица срещи с представители на финансовите регулатори, бизнеса и бизнес – асоциациите с цел да проучат съществуващите практики и механизми за решаване на възникнали потребителски спорове по повод финансови услуги.  До края на м. април се очаква Световната банка да представи доклад със заключения от проучванията си. В доклада ще бъдат дадени препоръки и възможни варианти за подобряване на ефективността както на вече съществуващите, така и за създаване на нови механизми за извънсъдебно решаване на потребителски спорове в сферата на финансовите услуги.

Госпожа Антония Гинева  подчерта, че разискваните теми са приоритетни за Комисията. „Целта ни е да осигурим на потребителите на небанкови финансови услуги ефективна защита и ще сме щастливи да работим за прилагането на всяко работещо решение в тази област, което експертите на Световната банка биха могли да ни предложат”, подчерта тя по време на срещата.