Решения от заседание на КФН от 7 октомври 2009 г .

На свое заседание от 7 октомври  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Мейфеър груп” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 25  000 броя обикновени акции с номинална стойност 2 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия и „Мейфеър груп” АД, гр. София, като публично в регистъра, воден от КФН.
Дружеството не е стартирало основната си дейност, като инвестиционната програма предвижда придобиване на мажоритарни дялове в гръцки дружества, в областта на медицинските услуги и създаване на медицински център в България.
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Христо Христос, Елени Караяни, Евангелия Пахиду, Илиас Караволиас и Теодорис Хрисис.
Акционери са Христо Христос, притежаващ 20 000 броя акции, представляващи 80 % от акционерния капитал и Евангелия Пахиду, притежаваща 5 000 броя акции, представляващи 20 % от акционерния капитал.

2. Издава одобрение за промени в устава на „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на седалището и адреса на управление от гр. София, район „Оборище”, ул. „Шипка” № 26 на от гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, бул. „България” № 132, вх. а.

3. Издава одобрение за промени в устава на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството, както и със създаване на  одитен комитет.

4. Отказа да одобри промени в устава на „Глобекс Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, тъй като при съпоставката на промените с действащото законодателство е установено, че част от тях не кореспондират със специалните разпоредби на ЗППЦК.