Решения от заседание на КФН от 6 февруари 2012 г.

На свое заседание от 06.02.2012 г. КФН взе следните решения:

1.      Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 4 – E от 09.01.2012 г. на КФН. В резултат на поправката текстът „емисия в размер на 629 610 лв., разпределена в 629 610 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лв. всяка в резултат на увеличение на капитала на Алфа България” АД, гр. София от 50 000  лв. на 679 610 лв.” в диспозитива на Решение № 4-E/09.01.2012 г.  да се чете „емисия в размер на 529 610 лв., разпределена в 529 610 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лв. всяка в резултат на увеличение на капитала на Алфа България” АД, гр. София от 50 000  лв. на 579 610 лв.”.

 2.      Издава на ЖЗК “Съгласие” ЕАД – гр. София допълнителен лиценз по т.1 от раздел II, буква А „Видове застраховки. Рискове” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука”:

–          фиксирани парични суми;

–          обезщетения;

–          комбинация от горните две;

–          обезщетения на пътници

3.      Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Крам Кокплекс Груп” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределени в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя обикновени, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции в на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

4.      Вписва емисия акции, издадени от „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределена в 650 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Акциите са издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 300 000 лв