Решения от заседание на КФН от 6 април 2011 г.

На свое заседание от 06 април 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. Проектът доразвива и усъвършенства уредбата на промяната на участието и прехвърлянето на средствата на осигурените лица от един в друг съответен пенсионен фонд, като се отстраняват констатирани в практиката проблеми по нейното прилагане.

Основните промени в наредбата се изразяват в следното:

– Заявленията за промяна на участие ще се изготвят в три, вместо в четири екземпляра (каквато е досегашната уредба), като на Националната агенция за приходите, съобразно нейните предложения, няма да бъде изпращан хартиен екземпляр от заявлението, а уведомление в електронен вид.

– Предвижда се осигуреното лице да сключва осигурителен договор, съответно допълнително споразумение, с пенсионноосигурителното дружество, в чийто фонд желае да прехвърли средствата си, още при подаване на заявлението за прехвърляне. Същевременно се запазва възможността заявителят да преосмисли предприетите действия по прехвърляне, като е предвидена възможност за оттегляне на подаденото заявление.

– Въвежда се изрично задължение за пенсионноосигурителното дружество да оказва съдействие на осигуреното лице и да му предостави писмена информация по образец за процедурата за промяна на участие и за основните характеристики на управлявания от него пенсионен фонд. Това ще способства за по-безпроблемно упражняване на правото на прехвърляне от страна на осигуреното лице. Предоставянето на информация за основните характеристики на фонда, в който лицето възнамерява да премине, ще му позволи да направи информиран избор относно управлението на своите средства.

– Усъвършенствана е фазата на разглеждане на заявленията от дружеството, в чийто фонд лицето е осигурено. Практиката показва, че често основание за отказ за прехвърляне на средствата е несъответствието на посочените в заявлението имена или ЕГН на лицето с данните в документите, с които разполага дружеството. Посоченият проблем може да се дължи на допусната грешка при служебното разпределение на лицето, на грешка на самото лице или на последваща промяна в личните му данни. Поради това с проекта се въвежда задължение за пенсионноосигурителното дружество да предприеме необходимите действия по изискване на информация от страна на Националната агенция за приходите за служебно разпределеното лице, а в случаите когато е допусната грешка от осигурения или той не е уведомил за промяната в своите лични данни – да му даде възможност за коригирането им, чрез подаването на искане по образец. При разглеждането на постъпилите заявления и възражения се въвежда и изрично задължение за посочване на конкретните мотиви за отказа за промяна на участие, което ще улесни осигурените лица при упражняването на правото си на защита.

– Предвижда се промяна в реда за заплащане на таксата за прехвърляне, като не се допуска удържането й от индивидуалната партида на осигурения.

– Отменя се задължението на пенсионноосигурителните дружества да представят в Комисията за финансов надзор данни за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне. Предвижда се тази информация да бъде оповестявана на техните интернет страници. По този начин се намалява административния товар върху поднадзорните лица за предоставяне на данни на надзорния орган, като същевременно посочената информация ще бъде лесно достъпна за осигурените лица на мястото, където най-често са склонни да я търсят, а именно на интернет страницата на дружеството, на което дължат такса

– Засилени са изискванията към службата за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество, като е предвидено че тя следи за спазване не само на реда за приемане на заявленията на осигурените, а на всички изисквания на наредбата.

2. Вписва „Българска агенция за кредитен рейтинг” АД като агенция за кредитен рейтинг в регистъра по чл.30, ал.1, т. 13 ЗКФН, воден от КФН.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на акции от „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 32 500 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 17.20 лв. всяка. Вписа емисията акции (в процес на емитиране) в регистъра на КФН.

4.Вписа емисия акции, издадена от „Холдинг Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград, в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 4 644 201 лева, разпределени в 4 644 201 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 355 799 лева на 5 000 000 лева.