Решения от заседание на КФН от 5 октомври 2005 г.

1. КФН вписа “Адванс Терафонд” АДСИЦ като публично дружество. Вписа с цел търговия на регулиран пазар издадената от дружеството  емисия  в размер на 150 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Първично публично предлагане на емисията е приключило успешно.

2. Издаде разрешение на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на Договорен фонд “БенчМарк Фонд – 1”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Фондът и емисията дялове са вписани в публичния регистър на КФН. Договорният фонд е от консервативен тип. Номиналната стойност на един дял е 100 лв.

3. Издаде разрешение на УД “ДСК Управление на активи” за организиране и управление на Договорен фонд “ДСК Балансиран фонд”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Фондът и емисията дялове са вписани в публичния регистър на КФН. Номиналната стойност на един дял е 100 лв.

4. Наложи окончателна забрана на търгово предложение от “Бул-Вин” ЕООД, гр. Петрич, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора, на акции на “Браво” АД, с. Коларово, от останалите акционери на дружеството.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Предстои публикуването й в „Държавен вестник”.
С наредбата се предвиждат изменения в досега действащата наредба с оглед привеждането й в съответствие с измененията на ЗППЦК (ДВ, бр. 39 от 10.05.2005 г.)  Заменя се терминът “разрешение” с “лиценз”. Установяват се изисквания относно изискуемите документи за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, за издаване на одобрение за промяна в правилата на договорния фонд и/или в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на договорния фонд и за издаване на одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги. При издаване на лиценз на инвестиционен посредник и на управляващо дружество се въвежда изискването да  се представят документ за внесена встъпителна вноска  във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и банков документ, удостоверяващ че всеки от записалите дялове или акции е внесъл пълния размер на дължимите вноски. Въвежда се изискване по отношение на инвестиционните посредници за представяне на програма за дейността и правила за личните сделки с ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник, служителите на инвестиционния посредник и свързаните с тях лица. Подобно изискване се въвежда и по отношение на управляващите дружества.