Приложени са принудителни административни мерки на ПОК “ДОВЕРИЕ” АД

  Със заповед № 618 – ПОД от 04.10.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, спрямо ПОК “ДОВЕРИЕ” АД са приложени принудителни административни мерки. Дадени са задължителни предписания компанията да разгледа 201 заявления за промяна на участие от осигурени лица, подадени през първото тримесечие на 2005 г. и да извърши всички действия, регламентирани в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, които не е осъществила в  нормативно определените срокове, поради предаването им на органите на прокуратурата.
  ПАМ са приложени, след като в КФН беше получен препис от прокурорско постановление, с което се разпорежда връщане на оригиналите на предадените от компанията в окръжна прокуратура гр. Благоевград 201 заявления на осигурени лица за промяна на участие.