КФН отне лиценза на ЗК „Хилдън” АД (предишно наименование ЗК „Юпитер АД)

На 3.10.2005 г. Комисията за финансов надзор взе решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на ЗК „Хилдън” АД (предишно наименование ЗК „Юпитер АД).

Налице са  следните основания за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност:

При извършената проверка на място и при осъществяване на текущ надзор бе установено, че  компанията е в тежко финансово състояние и не може надлежно да изпълнява задълженията си по застрахователни договори.

Констатирани се множество нарушения като значително подценяване на застрахователните резерви поне с 909 хил. лв., значителен  недостиг на активи за покритие на резервите поне с 95,2 на сто, нереално значително завишаване на финансовия резултат на дружеството вследствие на некоректна отчетност с поне 3 519 хил. лв. Компанията е представяла невярна финансова информация в надзорната институция, като по този начин е възпрепятствала установяването на действителното й финансово състояние.

Констатирани са неправомерни откази за плащане, плащане със закъснение и частично плащане на изискуеми и ликвидни задължения по застрахователни договори.
Установено е, че компанията не плаща или плаща със закъснение и по безспорно установени по съдебен ред задължения по застрахователни договори (13 изпълнителни дела  на обща сума над 200 хил. лв.).

След  извършена проверка в компанията и в съдебно изпълнителната служба е установено, че застрахователят не изпълнява наложената от КФН през 2004 г.  принудителна административна мярка, с която е задължен  да отстрани нарушенията в дейността си по ликвидация на щети и да предприеме необходимите мерки за своевременно изплащане на  всички дължими суми по застрахователни договори.

Констатираните нарушения са съществени и многобройни, като всяко едно от тях представлява самостоятелно правно основание за отнемане на  лиценз.

Със своите действия дружеството засяга обществени отношения от съществена важност за интересите на застрахованите лица, стабилността, прозрачността и доверието на застрахователния пазар. Предприетите към настоящия момент мерки от надзорния орган не са довели до положителна промяна в незаконосъобразните практики в дейността на застрахователя.

С оглед защита интересите на застрахованите лица и запазване стабилността на застрахователния пазар,  КФН налага единствената адекватна мярка – отнемане на издаденото разрешение за извършване на застрахователна дейност на  ЗК “Хилдън” АД.

За осъществяване на непосредствен надзор върху дейността на застрахователя в периода до назначаване на ликвидатор или синдик Комисията за финансов надзор назначи квестор.