Издадено е одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в Правилата на ДФ „ДСК Стандарт”

   
    Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “ДСК Управление на активи” АД за промяна в Правилата на ДФ „ДСК Стандарт”, съгласно внесен в КФН проект.