Решения от заседание на КФН от 5 май 2010 година

На свое заседание от 5 май 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 43 428 900 лева, разпределени в  43 428 900  броя обикновени акции с номинална  стойност 1 лев всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Издава одобрение на ЗБ „Ариста брокери” ООД, гр. София, за извършване на дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на територията на Испания, Румъния, Гърция, Австрия, Италия, Франция, Чешка Република, Унгария, Полша, Белгия, Дания и Нидерландия.  ЗБ „Ариста брокери” ООД, гр. София, ще може да извършва дейност при условията на право на установяване на територията на Германия. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на приемащите държави членки за намерението на брокера да извършва дейност на техните територии.

3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Ангелина Пампорова и на Владислав Аврамов.