Решения от заседание на КФН от 4 май 2005 г.

На свое заседание от 4 май 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Издаде  на разрешение  на инвестиционен посредник “Кепитъл Маркетс” АД за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗКППЦ, а именно : управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове

2. Издаде на  “БенчМарк Финанс” АД разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник в чужбина.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на общински облигации, издадени от община Шумен. Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4000 обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1000 лв. всяка. Срокът на емисията е 60 месеца, годишният лихвен процент е фиксиран на  8.70. Средствата по заема ще се използват по програма за рехабилитиране на уличната мрежа в гр. Шумен.

4.Издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо на “Сентинел Асет Мениджмънт” АД. Дружеството ще извършва управление на дейността по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявано от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска и/или управление на портфейлите на други институционални инвеститори. Учредители и акционери на дружеството  са Валентин Карабашев и Еврофинанс  АД, притежаващи равни дялове (по 50 %) от капитала на дружеството.