Решения от заседание на КФН от 3 октомври 2013 г.

На свое заседание от 3 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз за извършване на застраховане на Застрахователно акционерно дружество „Здравноосигурителен институт” АД по:

 

  • Застраховка „злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

 

  • Застраховка „заболяване” за следните рискове:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две. 

2. Вписва договорен фонд (ДФ) „Адванс Инвест”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Адванс Инвест” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Адванс Инвест”, управляван  от УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

Вписва ДФ „Адванс Инвест” като емитент и издадената емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа издадената от ИД „Адванс Инвест” АД  емисия ценни книжа и ИД „Адванс Инвест” АД като емитент.

3. Oпредели състава на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа, насрочен съответно на 30 ноември и 1 декември 2013 г. Съставът е определен съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации.

4. Допусна 6 лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, който ще се проведе на 30 ноември 2013 г. и 25 лица до изпита за инвестиционен консултант, който ще се проведе на 01 декември 2013 г.

Списъците на допуснатите лица са публикувани в „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност”.

5. Допуска Ангелина Пиронска до изпит за признаване на частична  правоспособност на отговорен актюер, в областта на общо застраховане и пенсионно осигуряване, насрочен за 15.12.2013 г., 11.01.2014 г., 18.01.2014 г. и 25.01.2014 г.

6. Допуска Антон Бранков до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 15.12.2013 – 25.01.2014 г.

7. Кремена Патева до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 15.12.2013 – 25.01.2014 г.

8. Определи размера на вноските за Гаранционния фонд по всяка една полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, които застрахователите, предлагащи задължителните застраховки трябва да внасят (чл. 287, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането), както и сроковете и реда за тяхното набиране.

Размерът на вноската  не се променя и остава  8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, остава 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.

Дължимите вноски от застрахователите, които предлагат задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, да се превеждат по сметка на Фонда ежемесечно до 10-то число на втория месец, след месеца на сключването на застраховките.