Решения от заседание на КФН от 3 декември 2013 г.

На свое заседание от 3 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Топлофикация – Плевен” ЕАД. Емисията е в размер на 2 298 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с дата на емитиране 01.10.2012 г. и падеж 01.10.2017 г.. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6%, платим на 6 месеца.

Вписва „Топлофикация – Плевен” ЕАД като емитент и издадената емисия облигации в регистъра.

 

2.Съгласува без възражение предложението на БНБ за изключване на „Общинска банка” АД от Списъка на банките, които могат да бъдат попечители на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

 

3. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Основното изменение засяга уредбата на последващата оценка на притежаваните от пенсионните фондове акции и права, приети за търговия на Българска фондова борса. В разпоредбата на чл.6, ал.1 от Наредба № 9 е намален необходимият обем на сключените сделки, който позволява последващата оценка на емисиите акции и права да се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден

Прецизирана е нормата, уреждаща последващата оценка на инвестиционни имоти.

Предстои обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 в „Държавен вестник”.