Решения от заседание на КФН от 27 април 2011 г.

На свое заседание от 27 април 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, гр. София. Емисията е в размер на 613 647 броя обикновени, поименни акции с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 10 лева всяка и емисионна стойност 49 лева. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия / в процес на емитиране/.

2. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадени в резултат на увеличение на капитала на „Инвестор БГ” АД, гр. София от 1 199 460 лева на 1 438 695 лева. Емисията е в размер на 239 235 лева, разпределена в 239 235 броя обикновени, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

3. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадени в резултат на увеличение на капитала на „Индустриален холдинг България” АД, гр. София от 58 282 079 лева на 67 978 543 лева. Емисията е в размер на 9 696 464 лева, разпределена в 9 696 464 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

4. Одобрява промяна в устава на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София. Промяната е свързана с удължаване на срока на съществуване на дружеството до 2020 г.

5. „Джи Пи Ей Груп” АД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Румъния при условията на свободата на предоставяне на услуги в рамките на ЕС. КФН ще уведоми съответния компетентен орган на приемащата държава за намерението на застрахователния брокер.

6. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Крум Якимов и пълна правоспособност на отговорен актюер на Яница Янева–Петкова.