Решения от заседание на КФН от 20.02.2007 г.

На свое заседание от 20.02.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в страната на „КМ ИНВЕСТ” ЕАД, гр. София. Инвестиционният посредник ще може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка.  Дружеството следва да уведоми КФН в 14-дневен срок, че са направени вноските по чл.63, ал.2, т.1 и т.2 от ЗППЦК, а именно – изцяло е внесен изискуемият капитал, както и встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа,

Едноличен собственик на „КМ ИНВЕСТ” ЕАД е «Мираж Банско» АД. „КМ ИНВЕСТ” ЕАД ще се управлява от Съвет на директориет в състав – Димитър Андонов, Звезделин Грозданов, Сашо Петров.

2. Взе решение, че мерките, предприети от управляващото дружество „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А.,  Люксембург, във връзка с публичното предлагане на дяловете на следниет подфондове от Люксембургския Фонд чадър „Пайъниър П.Ф.” :
– „Пайъниър П.Ф. – Евро защитен”
– „Пайъниър П.Ф. – Глобален дефанзивен”
– „Пайъниър П.Ф. – Глобален дефанзивен плюс”
– „Пайъниър П.Ф. – Глобален динамичен”
– „Пайъниър П.Ф. – Глобален динамичен плюс” и
– „Пайъниър П.Ф. – Глобален прогресивен”;

отговарят на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от „Пайъниър П.Ф.” информация. В този смисъл дружеството може да започне да предлага в България дяловете на управлявания от него Люксембургски Фонд чадър „Пайъниър П.Ф.”
 

3. Наложи временна забрана на  търгово предложение от “Енергия 97” АД, гр. Търговище, “Енергия Консулт” ЕАД, гр. София, и “ЕнерСис Холдингс (Люксембург)” С.А.Р.Л. за закупуване чрез инвестиционен посредник “Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции на “Енергия” АД, гр. Търговище, от останалите акционери на дружеството.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от „Холдинг Варна А” АД, гр. Варна. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни необезпечени облигации, с фиксиран лихвен процент от 8% на годишна база, с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка една и падеж седем години.

6. Отказа да издаде одобрение на “Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ за замяна на обслужващото дружество „Итака С”ЕООД със СК „Фактори” ЕООД .

7. Прие  Практика по прилагане на чл. 121 ж от Кодекса за социално осигуряване. Тя е свързана с измененията и допълненията на разпоредбите на чл. 121ж, ал. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ бр. 56 от 2006 г., съгласно които лице, което възнамерява да придобие пряко и/или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от акциите на пенсионноосигурително дружество, както и да увеличи впоследствие акционерното си участие, в резултат на което да постигне или да надхвърли пряко и/или чрез свързани лица праговете от 10, 20, 33, 50, 66 и 75 на сто или достигне 100 на сто от акциите на едно пенсионноосигурително дружество, трябва да поиска предварително разрешение от заместник-председателя на комисията по установен в закона ред.
С оглед създаване на единен подход към всички заявители по реда на чл. 121ж, ал. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване, с практиката се уточнява начина, по който се прилагат посочените разпоредби на закона.

Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН, раздел «Документи», «Указания и изисквания»