Приложена е принудителна административна мярка на „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. Провадия

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. Провадия, да представи в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа отчета на дружеството за трето тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решениe  314  може да намерите в раздел „Документи”.