Решения от заседание на КФН от 20 април 2011 г.

На свое заседание от 20 април 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от „София Хотел Балкан” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 100 000 броя обикновени, неконвертируеми, лихвоносни, свободно прехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност 100 евро всяка, 10% годишна лихва, с лихвени плащания на всеки 12 месеца, като главницата е платима еднократно на падежа, а срокът на облигационния заем е 10 години, считано от датата на сключване на облигационния заем. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия / в процес на емитиране/.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „София Хотел Балкан” АД, гр. София Емисията е в размер на 4 785 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.60 лева всяка. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия / в процес на емитиране/.

3. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени в резултат на увеличение на капитала на „Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград от 1 232 568 лева на 3 632 568 лева. Емисията е в размер на 2 400 000 лева, разпределена в 800 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 3 лева всяка.

4. Вписва в регистъра „Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София като публично дружество.

Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, представляваща регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.