Решения от заседание на КФН от 2 февруари 2011 г.

На свое заседание от 2 февруари 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на  „Индустриален холдинг България” АД. Емисията е в размер на 9 713 679 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,03 лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.
2. Издава одобрение на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за избора на „Биад-С”ООД като ново обслужващо дружество, което ще осъществява извършването на всички фактически действия по  техническо обслужване и поддръжка на недвижимите имоти на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ.

3. Издава временна забрана за търгово предложение от „Блясък” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна кооперативна банка” АД, гр. София на акции на „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

4. Издава одобрение на „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс” ООД, гр. София, да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Полша, Румъния, Холандия, Гърция, Кипър, Португалия, Белгия, Люксембург, Чехия, Унгария, Швеция, Дания, Словакия, Финландия, Ирландия, Литва, Латвия, Словения, Естония и Малта.