КФН прие проект на Тарифа за таксите, събирани от надзорната институция

На свое заседание от 2 февруари 2011 г . КФН прие окончателен проект на Тарифа за таксите, събирани от надзорната институция. Този вариант на проект беше представен пред браншовите организации, членове на Консултативния съвет, на 18 януари 2011 г. и в голяма степен бе съобразен  с предложенията, направени от бизнеса, а именно размерът на таксите да бъде увеличен средно с 50% , а не средно със 100%, както беше залегнало в първия вариант. Браншовите организации подкрепиха проекта за Тарифа на КФН  и в тази връзка изпратиха писма до председателя на КФН. Според тях  този вариант е съотносим към обективната ситуация на финансовите пазари и едновременно с това е белег за постигната  висока степен на диалогичност между регулаторната институция и бизнеса.

Предстои проектът на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, да бъде изпратен на Министерски съвет и на Министерство на финансите.

Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.