Решения от заседание на КФН от 18.04.2007 г.

На свое заседание от 18.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди  проспект за първично публично предлагане на акции на „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София. Емисията е в размерна 1 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка, минимална емисионна стойност от 45 лв. всяка и максимална емисионна стойност от 58.50 лв.  Емисията е издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.
„Корпоративна търговска банка” АД е универсална банка, която предлага широка гама банкови продукти и услуги, като основните са в следните направления : корпоративно и потребителско кредитиране; приемане на депозити; международно банкиране; инвестиционно банкиране, брокерски и консултантски услуги; интернет банкиране; кредитни и дебитни карти.
Основни акционери на банката са „Бромак” ЕООД, притежаващ 69.34% от капитала и „Технологичен център – институт по микроелектроника” АД с 29.06%.

2. Одобри търгово предложение от “AЕКС” АД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД, гр. София на акции на “Ривиера” АД, гр. Варна, к. к. „Златни пясъци” от останалите акционери на дружеството. Предложената цена е 12.53 лв. за една акция.

3. Налага временна забрана на  търгово предложение от “Химимпорт Петрол” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционния посредник “Централна Кооперативна Банка”АД, гр. София на акции на “Електрометал” АД, гр. Пазарджик от останалите акционери на дружеството.

4. Налага временна забрана на  постъпило търгово предложение от „Дивал 59” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Стандарт Инвестмънт” АД, гр. София на акции на „Вамо” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.

5. Одобри  Практика по чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор относно финансовата информация, която следва да се съдържа в проспектите на предприятия, изготвящи финансови отчети на консолидирана основа.
Съгласно приетата практика дружествата, които имат задължение да изготвят успоредно консолидирани и неконсолидирани финансови отчети и съответно желаят техни ценни книжа да се предлагат публично, следва да включват в съдържанието на проспектите си данни само от консолидираните си финансови отчети, но като приложение към проспектите задължително трябва да бъдат предоставяни и двата вида отчети – на консолидирана и на неконсолидирана основа.
Практиката ще бъде публикувана на интернет страницата ни в раздел «Документи», «Указания и изисквания».

6. Одобри промени в устава на  „Недвижими имоти София” АДСИЦ. Те се отнасят до промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.