Решения от заседание на КФН от 18 юни 2008 г.

На свое заседание от  18 юни  2008 г. КФН взе следните решения:

1.  Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Доверие – Обединен холдинг” АД. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер на 856 245 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Вписва в публичния регистър емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от “Медика” АД, гр. София.  Емисията е в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е размер на 9 733 067 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

3. Одобри промени в устава на „СИИ имоти” АДСИЦ, гр. София.  Те се отнасят до начина за свикване на общо събрание на акционерите.

4. Одобри  допълнение на проспект за първично публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на „Улпина” АДСИЦ, гр. София. С допълнението се дава информация относно прекратяване на кредитна линия с „Хърсев и Ко” КДА във връзка с постановено от КФН решение, както и за придобито от дружеството ново вземане по сключен договор за цесия.