Решения от заседание на КФН от 18 май 2009 г.

На свое заседание от  18 май 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на УД „Загора Финакорп Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на дейността на договорен фонд „Загора Финакорп Балансиран Фонд”, по внесено от тях заявление.

2. Одобрява коригирано търгово предложение от “Химимпорт Инвест”, АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на “Холдинг Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград от останалите акционери на дружеството.

       3. Одобрява коригирано търгово предложение от “Бизнес Център Изгрев” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на “Слънце Стара Загора-Табак” АД, гр. Стара Загора от останалите акционери на дружеството.

       4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени  от „Бряст-Д” АД, гр. Добрич, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 400 000 лева, разпределени в 400 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции в регистъра и „Бряст-Д” АД като публично дружество.
Основната дейност на дружеството е свързана с производство на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове по типов и индивидуален проект.
„Бряст-Д” АД е част от икономическа група, като мажоритарен акционер е „Албена –  инвест холдинг” АД, притежаващ 96,78 % от капитала на „Бряст-Д” АД. Дружеството е с едностепенна система на управление. Председател на СД е „Албена инвест холдинг”, представлявано от Силвия Кирякова и Даниела Маринова – Иванова, членове на СД са „Алфа консулт 2000” ЕООД, представлявано от Силвия Кирякова и „Бета консулт 2000” ЕООД , представлявано от Даниела Маринова – Иванова.

5. Одобрява промени в устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, свързани със свикване на общото събрание на акционерите.