Решения от заседание на КФН от 18 март 2009 г.

На свое заседание от 18  март  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Transmet Holdings International Limited”, Кипър за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Велпа – 91” АД, гр. Стражица от останалите акционери на дружеството.

2. Издава одобрение на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, за замяна на обслужващи дружества – „Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт” ЕООД и „Алфа Пропърти Мениджмънт” ЕАД със „Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД.

3. Издава одобрение на  „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, гр. София за промяна в устава. Променя се наименованието на дружеството от „Ефектен Унд Финанц – Имоти” АДСИЦ на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ.

4. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Румяна  Бетова.

5. Отказа да издаде пенсионна лицензия на ПОК „Индустрия” АД (в процес на учредяване). Взетото решение се основава на констатирани несъответствия със законовите изисквания по отношение на някои акционери и членове на надзорния съвет на дружеството, което представлява основание за отказ по чл. 122 в от Кодекса за социално осигуряване.