Решения от заседание на КФН от 17 април 2013 г.

На свое заседание от 17 април 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Софарма Имоти” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 386 001 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 2,40 лева всяка, издадена в резултат увеличение на капитала на дружеството.

Посочената емисия се вписва във водения от КФН регистър.

2. Отнема правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Димитър Кутелов във връзка с постъпило заявление от лицето.