Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2012 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 092 502 лица, което представлява нарастване с 99 996 лица или с 2,50 на сто спрямо осигурените към края на 2011 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2012 г. се равняват на 5 681 870 хил. лв. и регистрират ръст от 24,26 на сто или 1 109 127 хил.лв. в сравнение с нетните активи към 31.12.2011 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2012 г. с общи приходи в размер на 113 603 хил. лв., което представлява увеличение с 14,81 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2011 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2012 г. в размер на 31 654 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 39,40 на сто в сравнение с 2011 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 06.02.2013 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: общи приходи (увеличение с 10 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (увеличение с 211 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (намаление с 201 хил.лв.), нетен финансов резултат (намаление с 1 711 хил.лв.), както и при балансовите активи на пенсионноосигурителните дружества (намаление с 1481 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати).

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.