Решения от заседание на КФН от 16.06.2004 г.

1. Вписва  в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от “Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр. София. Тя е в  размер на  1 500 010  броя обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 10 лева всяка. Емисията е  в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

2. Комисията издава на животозастрахователна компания “ДСК Гаранция” разрешение за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки : застраховка “Живот и рента”, допълнителна застраховка и застраховка “Злополука”.