Решения от заседание на КФН от 16.05.2007 г.

На свое  заседание от 16.05.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа в регистъра “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 7 998 144 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

2. Вписа в регистъра “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

3. Вписа в регистъра последваща емисия от акции на “Синергон Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 236 200 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 14 122 649 лв. на 18 358 849 лв.

4. Наложи временна забрана на  търгово предложение от “ЗММ – България Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, гр. София, на акции на “ЗММ Сливен” АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
Предложеното изменение в Наредбата цели опростяване на процедурата на заделянe на резерв за гарантиране на минималната доходност в случаите на повторно и следващо заделяне на резерв в рамките на 24-месечния период, от който се изчислява доходността. По-конкретно предлаганата промяна се отнася до дефинирането на   (стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период) за целите на изчисляване на доходността на фонд, заделил вече резерв за гарантиране на минималната доходност или покрил недостиг до минималната доходност в рамките на този 24-месечен период.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на нашата интернет страница, раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи”.